Ako získam príspevok na úpravu osobného motorového vozidla pre ZŤP?

4. 7. 2013, 14:12 | Publikoval |

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Všeobecné informácie

Účelom peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla je zabezpečenie mobility fyzickej osoby s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a na úpravu osobného motorového vozidla, tým, že úpravou osobného motorového vozidla sa fyzickej osobe s ŤZP umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo osobné motorové vozilo bude možné využívať na prepravu fyzickej osoby s ŤZP.

 

Podmienky nároku

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa poskytne, ak:

 • je fyzická osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
 1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
 2.  nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 3. zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb,
 • fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ak sociálne dôsledky jej ŤZP možno prekonať alebo zmierniť úpravou osobného motorového vozidla,
 • fyzická osoba s ŤZP je vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku,
 • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Fyzickej osobe s ŤZP možno poskytnúť peňažný príspevok na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na každú z nich.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo na základe dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného sobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima (platné sumy životného minima sú uvedené v samostatnej tabuľke).

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

 

Výška príspevku

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet peňažných príspevkov poskytnutých na úpravu osobného motorového vozidla nesmie presiahnuť v období siedmych rokov sumu 6 638,79 €.

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

 

Ďalší peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Ďalší peňažný príspevok na rovnakú úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchádzajúceho poskytnutia peňažného príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla.

Žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Na výzvu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla informovali n apríslušnom úradeš práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

 

Konanie o peňažnom príspevku na úpravu osobného motorového vozidla  

Konanie o priznanie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa začína na základe písomnej žiadosti.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ak ste si teda podali žiadosť o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má 60 dní na vypracovanie komplexného posudku a ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia, teda spolu 90 dní od podania žiadosti.

 

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla a nárok na jeho výplatu vzniká zásadne právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla priznal
 1. na jej účet v banke  alebo
 2. na účet v banke inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla  priznal, určí.

 

Povinnosti fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, je, okrem iného, povinná:

 • dať si upraviť osobné motorové vozidlo, na ktoré jej bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla do troch mesiacov od poskytnutia tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemožno upraviť  z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravu osobných motorových vozidiel,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže dať upraviť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu.
Upozornenie:  Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažný príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).

 

Vrátenie peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, je povinná vrátiť tento príspevok, alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:

 • pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje upravené osobné motorové vozidlo,
  • sa upravené osobné motorové vozidlo, na ktorého úpravu sa poskytol tento peňažný príspevok, nevyužíva na jej individuálnu prepravu.