Môžem získať príspevok na pohonné hmoty?

4. 7. 2013, 14:17 | Publikoval |

Peňažný príspevok na prepravu

 

Všeobecné informácie

Účelom peňažného príspevku na prepravu je zabezpečenie prepravy fyzickej osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je fyzická osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

 

Podmienky nároku

Peňažný príspevok na prepravu sa poskytne, ak:

 • je fyzická osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
 1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
 2.  nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 3. zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov,
 • fyzická osoba s ŤZP na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú
 1. osobou, ktorá má  oprávnenie na vykonávanie prepravy,
 2. obcou alebo
 3. registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb,
 • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na prepravu, ktoré vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ŤZP podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.

Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú osobami uvedenými v 2. bode (pozri hore).

 

Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ak: 

 • sa jej poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo
 • je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla.

Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť, ak sa má preprava  fyzickej osoby s ŤZP vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok a ktorým sa zabezpečuje preprava fyzickej osoby s ŤZP, nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Peňažný príspevok na prepravu sa neposkytne, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima (platné sumy životného minima sú uvedené v samostatnej tabuľke).

 

Výška príspevku

Peňažný príspevok na prepravu je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (suma v € je uvedená v samostatnej tabuľke).

Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Žiadosť o peňažný príspevok na prepravu

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na prepravu sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na prepravu.

Žiadosť o peňažný príspevok na prepravu musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

 

Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti o peňažný príspevok na prepravu informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o priznanie peňažného príspevku

Konanie o priznanie peňažného príspevku na prepravu sa začína na základe písomnej žiadosti.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ak ste si teda podali žiadosť o peňažný príspevok na prepravu, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má 60 dní na vypracovanie komplexného posudku a ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia, teda spolu 90 dní od podania žiadosti.

 

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok na prepravu vzniká zásadne právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na prepravu sa prizná a vyplatí od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

Peňažný príspevok na prepravu sa vypláca mesačne pozadu.

Príslušný úrad vyplatí peňažný príspevok na prepravu najneskôr do 20 dní od predloženia dokladu o výdavkoch na prepravu, ktorý je fyzická osoba s ŤZP povinná predložiť za každý kalendárny mesiac, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na prepravu  priznal
 1. na jej účet v banke  alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
 2. na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na prepravu  priznal, určí.

 

Povinnosti fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na prepravu

Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na prepravu je povinná

 • predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca; tento doklad obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonanie prepravy a cenu za vykonanú prepravu,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu.

 

Zánik nároku

Nárok na peňažný príspevok na prepravu zanikne:

 • ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
 • ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na prepravu,
  (napríklad ak fyzická osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je fyzickou osobou s ŤZP alebo hodnota majetku fyzickej osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
 • dňom smrti fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na prepravu poskytoval.

Ak sa peňažný príspevok na prepravu priznal pred smrťou fyzickej osoby, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti sa nevyplatia.