Otvárame inovačné vzdelávanie pre pedagógov vyučujúcich telesnú výchovu na 2. stupni ZŠ

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 30/2020–IV Zdravotná telesná výchova schváleného MŠVVaŠ SR pre OZ za zdravší život)

IV pre: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, vychovávateľ, školský tréner

zavazna prihlaska

Občianske združenie OZ za zdravší život svoju činnosť rozširuje o ponuku pre pedagogických zamestnancov regionálneho školstva AKREDITOVANÝ program  inovačného vzdelávania a moduly programu inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. s obsahovým zameraním spadajúcim do schváleného oprávnenia.

Rozsah každého programu inovačného vzdelávania je 55 vyučovacích hodín. Ako poskytovateľovi vzdelávania v čase šírenia sa nákazy COVID-19 a zákazu zhromažďovania bolo Ministerstvom školstva odporúčané využiť možnosť poskytovať vzdelávanie ON-LINE formou.

Za úspešné absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia prináleží zamestnancovi 3% mesačný príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

Ponuka akreditovaného programu inovačného vzdelávania v rámci profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. platných do 25. novembra 2025.

 1. Zdravotné cvičenia súčasť telesnej výchovy a voľnočasových aktivít detí a žiakov

(program inovačného vzdelávania spadajúci do oprávnenia č. 30/2020–IV Zdravotná telesná výchova)

Hlavný cieľ:

Udržať a aktualizovať kompetencie učiteľov zamerané na realizovanie zdravotných cvičení v edukačnej praxi na prevenciu vzniku deformít chrbta u detí.

Špecifické ciele:

 1. Rozšíriť teoretické poznatky zo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb v príslušnom veku
 2. Rozvinúť a prehĺbiť spôsobilosti zamerané na:
 • identifikáciu deformít chrbta;
 • zostavenie cvičení na podporu správneho vývoja detskej chrbtice;
 • zoradenie zdravotných cvičení do bežného dňa dieťaťa na podporu vyváženej funkcie statického a dynamického svalstva, na udržanie svalovej rovnováhy, na správne držanie tela v rôznych polohách;
 • didaktické spracovanie vybraných zdravotných cvičení v edukačnej praxi,
 • poučenie o zásadách liečebného telocviku,
 • oboznámenie s novinkami liečebného cvičenia,
 • poukázanie na chyby pri cvičení,
 • naučenie rozpoznať nábeh na chybné držanie tela.

Cieľová skupina (kategória) pedagogických zamestnancov pre ktorých je vzdelávanie určené:

Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ

Podkategória pedagogických zamestnancov:  učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy.

Vstupné požiadavky na absolventa inovačného vzdelávania:

-ukončené úplné stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  s praxou minimálne 12 mesiacov,

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika,  pedagogika, učiteľstvo telesnej výchovy, trénerstvo, šport pre zdravie, kondičné trénerstvo jednopredmetové aj v kombinácii, špeciálna pedagogika,

-vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v študijnom odbore  učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, učiteľstvo telesnej výchovy, trénerstvo, šport pre zdravie, kondičné trénerstvo jednopredmetové aj v kombinácii.

Kariérový stupeň:

 • samostatný pedagogický zamestnanec,
 • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

 

Vyučovací predmet: – telesná výchova, trénerstvo

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre učiteľa  predprimárneho vzdelávanie, učiteľa 1.,2.stupňa primárneho vzdelávania, učiteľa strednej školy, vychovávateľa, školského trénera, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorý má absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods.9 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Spôsob prihlasovania:

Na vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec patriaci do cieľovej skupiny na základe písomnej prihlášky (zaslanej mailom, alebo na korešpondenčnú adresu uvedenej v prihláške). Prihlášku nájdeš na konci článku.

 Cena za inovačné vzdelávanie:

Cena – 200 EUR (v cene je zahrnutá brožúra s cvičeniami, DVD s cvičebnými zostavami, fitlopta, guma na cvičenie)

Spôsob preukázania k cieľovej skupine:

Riaditeľ školy na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kategórie, podkategórie a kariérového stupňa. Riaditeľovi potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ.

Spôsob ukončovania:

Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektormi a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

 Požiadavky na ukončovanie vzdelávania:

 1. Minimálne 90%-ná osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania.
 2. Vypracovanie zadaných úloh z dištančnej formy vzdelávania.
 3. Z praktickej časti sa ukončuje vzdelávanie prezentáciou amatérskeho videozáznamu z realizácie daných zdravotných cvičení z vlastnej praxe, s prezentáciou zamerania vybraných cvičení, opisu správneho a nesprávneho prevedenia cvičenia a minimálne 1 zhodnotenie stavu chrbtice podľa vybraného testu.
 4. Témy záverečného pohovoru sú z obsahu jednotlivých tematických celkov vzdelávacieho programu.

Garant: PhDr.Zuzana Hrčková – odborný garant inovačného vzdelávania, odborný garant projektu Zdravý chrbátik v oblasti vzdelávanie a ošetrovateľstva, manažér občianskeho združenia

Lektori: doc. MUDr. Róbert Rusnák, PhD. – odborný garant občianskeho združenia, odborný garant projektu „Zdravý chrbátik“, predseda občianskeho združenia OZ za zdravší život, lekár, neurochirurg, prednosta Neurochirurgickej kliniky, ÚVN SNP – FN Ružomberok,

Mgr. Marína Potašová, PhD. rod. Srpoňová, Kolarová – odborný garant občianskeho združenia v oblasti rehabilitácie, KU fakulta fyzioterapie Ružomberok,

PaedDr. Ivica Ondrušková, PhD., – poradca pre oblasť predškolskej pedagogiky občianskeho združenia,

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD. – odborný garant pre oblasť pedagogiky, Pedagogická fakulta KU Ružomberok

Mgr. Jana Hlačinová – lektor, kondičná časť kurzov,

MUDr. Martin Cmorej – lektor, lekár ÚVN SNP – FN Ružomberok,

MUDr. Peter Filipp – lektor, lekár ÚVN SNP – FN Ružomberok

Bc. Radka Komárová – lektor, fyzioterapeut, lektorka projektu Zdravý chrbátik

Prihláška:prihlaska

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.