Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Všeobecné informácie

Účelom peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je zabezpečenie mobility fyzickej osoby s ŤZP odkázanej na individuálnu  prepravu osobným motorovým vozidlom, ktorá bude toto vozidlo využívať v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb).

Podmienky nároku

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa poskytneak:

 • je fyzická osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom; fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými fyzickými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti
 1. premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
 2.  nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
 3. zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov,
 • fyzická osoba s ŤZP požiada  o poskytnutie tohto peňažného príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku (napríklad ak fyzická osoba s ŤZP dovŕši 65 rokov veku 15. 1. 2012, môže o peňažní príspevok na kúpu osobného motorového vozidla požiadať najneskôr do 31. 12. 2012),
 • fyzická osoba s ŤZP
 1. je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo
 2. preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach
 3. navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie,
 • fyzická osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo  najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť,
 • sa vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré vydáva príslušný. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

Podmienka využívania osobného motorového vozidla na účel prepravy fyzickej osoby s ŤZP je splnená aj vtedy, ak:

 • fyzická osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,
 • sa fyzickej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej jedenkrát v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej jedenkrát v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia, alebo
 • fyzická osoba s ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že
 1. má určený individuálny študijný plán alebo
 2. je ubytovaná v internáte.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo na základe dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia alebo úprava  osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa neposkytne, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima (platné sumy životného minima sú uvedené v samostatnej tabuľke).

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla takisto nemožno poskytnúť na osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené predo dňom vypracovania komplexného posudku.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť aj v prípade, ak si osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP.

Výška príspevku

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla  je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné poskytnúť najviac vo výške 8 298, 48 €. Peňažný príspevok  na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou možno poskytnúť, pri splnení ostatných podmienok, vtedy, ak:

 • fyzická osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka a
 •  má fyzická osoba s ŤZP oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.

Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €. To znamená, že ak si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zakúpi drahšie osobné motorové vozidlo, pri výpočte výšky peňažného príspevku mu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadní len uvedenú maximálnu sumu. Ak si kupujú jedno osobné motorové vozidlo viaceré fyzické osoby s ŤZP, výška peňažného príspevku pre žiadateľa sa určí v závislosti od prislúchajúcej časti obstarávacej ceny, najviac zo sumy 13.277,57 €.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Ďalší peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla možno poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a

 • Fyzická osoba s ŤZP sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo
 • osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, je vyradené z evidencie motorových vozidiel, alebo sa fyzická osoba s ŤZP zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o vyradenie z evidencie motorových vozidiel.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla.

Žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

 

Odporúčame vám,aby ste sa pred podaním žiadosti o peňažný príspevok kúpu osobného motorového vozidla informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Konanie o nároku

Konanie o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa začína na základe písomnej žiadosti.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok.

Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.

Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny  predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ak ste si teda podali žiadosť o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má 60 dní na vypracovanie komplexného posudku a ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia, teda spolu 90 dní od podania žiadosti.

Výplata príspevku

Nárok na peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla a nárok na jeho výplatu vzniká zásadne právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní.

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách

 • v hotovosti alebo
 • bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla priznal
 1. na jej účet v banke  alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo
 2. na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla priznal, určí.

Povinnosti fyzickej osoby, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, je tiež povinná:

 • kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia tohto peňažného príspevku, ak osobné motorové vozidlo nemožno kúpiť  z dôvodov na strane výrobcu, predajcu alebo distribútora osobných motorových vozidiel,
 • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane výrobcu, dovozcu alebo predajcu osobných motorových vozidiel,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
 • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu, na jeho výšku, výplatu.
Upozornenie: Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažným príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008, zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).

Vrátenie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla

Fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, je povinná vrátiť tento príspevok, alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:

 • pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku
 1. predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo
 2. bola povinná vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu osobného motorového vozidla,
 • sa osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol tento peňažný príspevok, nevyužíva na jej individuálnu prepravu,
 • sa jej poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba  alebo bude navštevovať školské zariadenie a do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa táto fyzická osoba s ŤZP nezamestná, neposkytuje sa jej sociálna služba alebo nenavštevuje školské zariadenie alebo nevyužíva osobné motorové vozidlo v požadovanej frekvencii.

Ak fyzická osoba s ŤZP  zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla,  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve.  Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje v prípade, ak

–          osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované

–          hodnota osobného motorového vozidla podľa znaleckého posudku vyhotoveného na účely konania o dedičstve je najviac 995,82 € alebo

–          dedičia uhradili túto pohľadávku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.