Výsledky projektu Zdravý chrbátik v Nitrianskom kraji

Správne držanie tela je kľúčovým faktorom pre zdravý vývoj detí. V posledných rokoch sme svedkami nárastu problémov s chrbticou už u detí v ranom veku, čo môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám v dospelosti. V snahe predchádzať týmto problémom sme iniciovali projekt zameraný na vyšetrenie držania tela detí a implementáciu preventívnych cvičení v Nitrianskom kraji.

Tento projekt sa zameral na 10 základných škôl a jednu materskú školu v Nitrianskom kraji.

Základným impulzom pre tento projekt bola potreba reagovať na narastajúci počet detí s nesprávnym držaním tela, ktoré často pramení z nesprávnych návykov, ako je dlhodobé sedenie v škole alebo pri počítači. Vytvorenie preventívnych programov a ich začlenenie do každodenného režimu škôl a materských škôl je nevyhnutným krokom k zlepšeniu posturálneho zdravia mladej generácie.

Hlavným cieľom projektu bolo zistiť aktuálny stav držania tela detí v Nitrianskom kraji a na základe zistených údajov vytvoriť a implementovať súbor preventívnych cvičení, ktoré by napomohli zlepšiť držanie tela a predchádzať budúcim problémom s chrbticou.

Vyšetrenie prebiehalo formou depistážneho vyšetrenia, podobného tomu, ktoré by mal detský lekár vykonávať na preventívnych prehliadkach. Držanie tela a zakrivenia chrbtice vyhodnocoval vyštudovaný fyzioterapeut. Počas vyšetrenia boli deti bosé a mali odhalenú hornú časť tela, aby bolo možné presne posúdiť posturálne parametre. Vyšetrenie sa vykonávalo zo vzdialenosti 1 metra.

Pri vyhodnocovaní sledovaných parametrov sa využívali štandardizované metódy:

 • Metóda podľa Klaina, Thomasa, modifikovaná Mayerom: slúži na vyhodnotenie celkového držania tela.
 • Adamsov test: doplnkový test na vyhodnotenie deformít chrbtice vo frontálnej rovine.
 • Metóda Napoleona Walonského: použitá pri hodnotení klenby nohy.
 • Odchýlky držania telesných segmentov od fyziológie.

Počas vyšetrenia boli žiakom prideľované body:

 • 0 – správne postavenie telesného segmentu
 • 1 – mierne porušené držanie segmentu
 • 2 – výrazná porucha telesného segmentu

Body pridelené jednotlivým segmentom sa spočítali a získalo sa celkové skóre.

Na základe celkového skóre sa vyšetrovaní zaraďovali do štyroch posturálnych kategórií. Čím je celkové skóre nižšie, tým má dieťa lepšie držanie tela a naopak.

Kategórie boli vytvorené nasledovne:

A. Správne držanie tela (0 – 4 bodov)
B. Mierna porucha v držaní tela (5 – 8 bodov)
C. Zlé držanie tela (9 – 12 bodov)
D. Výrazne porušené držanie tela (13 a viac bodov)

V prípade, že žiak dosiahol zlé výsledky počas vyšetrenia, bolo odporúčané, aby podstúpil ortopedické vyšetrenie. Toto odporúčanie vychádzalo z predpokladu, že nesprávne držanie tela alebo iné ortopedické problémy môžu mať negatívny vplyv na jeho postúru.

Výsledky

Vyšetrenie prebehlo celkovo u 251 detí, pričom výsledky boli rozdelené do štyroch kategórií:

 • A. Správne držanie tela (0 – 4 body): 52 detí (21% všetkých vyšetrených)
  • U týchto detí bolo držanie tela v poriadku.
  • Odporúčame naďalej podporovať správne držanie tela, správne sedenie a dostatok pohybu.
 • B. Mierna porucha v držaní tela (5 – 8 bodov): 168 detí (67% všetkých vyšetrených)
  • Tieto deti vykazovali mierne odchýlky v držaní tela.
  • Odporúčame pravidelné cvičenie s dôrazom na postihnuté časti tela, dostatok pohybu, nácvik a podporu správneho držania tela.
  • Dôležité je dbať na správnu obuv !
 • C. Zlé držanie tela (9 – 12 bodov): 30 detí (12% všetkých vyšetrených)
  • U týchto detí bolo zistené chybné držanie tela a začínajúca porucha zakrivení chrbtice.
  • Odporúčame denné cvičenie s individuálnym prístupom, rehabilitáciu a podporu správneho držania tela.
  • Správna obuv je nevyhnutná !
 • D. Výrazne porušené držanie tela (13 a viac bodov): 1 dieťa (0.4% všetkých vyšetrených)
  • Toto dieťa malo výrazne chybné držanie tela s poruchou zakrivenia chrbtice.
  • Nutné je špecializované odborné vyšetrenie a stanovenie ďalšieho postupu.
  • Dôležité je dbať na správnu obuv !

Po odbornom vyšetrení prebehlo preventívne cvičenie zamerané na správne držanie tela, ktoré sa konalo pod odborným dozorom fyzioterapeuta. Cvičenia prebiehali v rozsahu jednej vyučovacej hodiny v každej zapojenej triede. Cieľom týchto cvičení bolo predchádzať ortopedickým problémom, podporovať správne držanie tela a zlepšiť celkovú fyzickú kondíciu žiakov. Ukážková hodina zdravého chrbátika mala zabezpečiť, že deti si osvoja správne návyky držania tela, čím sa minimalizovalo riziko vzniku problémov s chrbticou a inými ortopedickými ťažkosťami v budúcnosti.

Tento projekt ukázal, že preventívne opatrenia a včasná diagnostika môžu mať významný pozitívny vplyv na posturálne zdravie detí. Spolupráca so základnými školami a materskou školou v Nitrianskom kraji bola vynikajúca.

Veríme, že tieto aktivity budú pokračovať aj v budúcnosti a stanú sa súčasťou každodenného života detí, čím prispejú k ich celkovému zdraviu a pohode.
 
Radi by sme poďakovali všetkým zúčastneným školám, žiakom, rodičom a Nitrianskemu samosprávnemu kraju, ktorí sa podieľali na tomto projekte, a veríme, že naša spolupráca bude inšpiráciou pre ďalšie iniciatívy v oblasti zdravia detí.

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.