Ochrana osobných údajov pri vyšetrení chrbtice detí

V súvislosti s podmienkami spracovania a ochranou osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie o spracúvaní osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ

 

Občianske združenie za zdravší život
sídlo: Komárnická 16955/11,821 03 Bratislava
IČO: 42 255 171   DIČ: 2023376817
Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Mišovicová
telefónne číslo: +421 907 806 600
adresa elektronickej pošty: //zdravachrbtica.sk/o-nas/o-nas/info@zdravachrbtica.sk„>info@zdravachrbtica.sk

 

Vaše osobné údaje spracúvame z organizačných dôvodov pri poskytnutí služby, pre poskytnutie služby, z dôvodu zaslania alebo sprístupnenia zakúpených produktov.

Účely spracúvania osobných údajov

 • Osoba, ktorá je fyzickou osobou svojim podpisom Zmluvy alebo vykonaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónny kontakt, e-mail, názov a sídlo spoločnosti sú presné a pravdivé v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) za účelom objednania tovaru alebo služby, vystavenie daňového dokladu, kontakt so zákazníkom, zmluvné a predzmluvné vzťahy, reklamácie, a pod.
 • Osoba, ktorá je fyzickou osobou alebo zákonným zástupcom svojim podpisom „Súhlasu“ potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, školské zariadenie, telefónny kontakt, emailová adresa sú presné a pravdivé v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) za účelom vedecko-výskumnej činnosti OZ uvedených v stanovách  podľa Nariadenia GDPR čl. 6 odsek 1 písmeno f.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je:

(I)  – zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

      – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na  zakúpenie tovaru.  Osobné údaje sú poskytované  spoločnosti KASTELING, s.r.o.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov, tak isto aj zabezpečenie všetkých dátových, databázových a poštových súborov pred ich znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím, zverejnením.

Prevádzkovateľ sa pri spracovaní osobných údajov svojich klientov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania osobných údajov je stanovená zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

(II) – stanovy Občianskeho združenia za zdravší život

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a získavať osobné údaje len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, a nesmú sa ďalej spracovať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na spracovanie štatistiky určenej pre Ministerstvo školstva SR.  Osobné údaje nie sú poskytované  tretím osobám.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov, tak isto aj zabezpečenie všetkých papierových dokumentov pred ich znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím, zverejnením.

Prevádzkovateľ sa pri spracovaní osobných údajov svojich klientov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

Informácie o právach Dotknutej osoby

 • právo na prístup k osobným údajom 
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov:
  1. na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje potrebné,
  2. dotknutá osoba odvoláva súhlas, ktorým udelila súhlas na spracúvanie osobných údajov,

a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,

 1. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov

na účel priameho marketingu, neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov,

 1. spracúvanie osobných údajov je nezákonné,
 2. je dôvodom pre vymazanie splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane os. údajov,

osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná,

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
 • prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje, o príjemcoch, ktorým prevádzkovateľ oznámil opravu osobných údajov, ich vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania
 • právo na presnosť osobných údajov 
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov 

–           právo, aby jej prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných    

            údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku práva fyzickej osoby

 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Poskytnutie informácií dotknutej osobe

V zmysle čl. 13 GDPR a čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie na základe jej žiadosti. Spravidla jej ich poskytne v rovnakej forme, v akej bola podaná žiadosť.  Prevádzkovateľ je povinný Dotknutej osobe poskytnúť informácie do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ opakovane v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Informácie sa  poskytujú bezodplatne.

Tieto zásady Ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť odo dňa 25.05.2018

 

Partneri

Ďakujeme naším partnerom, ktorí nám pomáhajú pomáhať

Prihláste sa do odberu noviniek

Zaregistrujte sa do nášho mailinglistu a budete vždy informovaný o dôležitých novinkách a projektoch OZ za zdravší život.

Staň sa partnerom

Staň sa aj ty partnerom OZ za zdravší život. Len spoločne dokážeme robiť veľké veci, ktoré zo sveta urobia najlepšie miesto pre zdravý život.

Ostaňme v kontakte

Sledujte našu aktivitu aj na našich sociálnych sieťach.